LAMPANG100

Saturday 24 Aug 2024

ปางม้าปางล้อ เมืองปาน


กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจากเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม

2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุมชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน

3. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่ง

4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. นักวิ่งจะต้องไม่ติดหมายเลขการแข่งขันของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขันจะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน

6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ 

7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้

Competition rules

1. Runners must use the specified race route only. by observing the check mark or map without using shortcuts or detours

2. The race route is a natural route. and has been used in conjunction with the community Runners must not destroy natural resources. buildings and do not litter during the race

3. It is the runner is responsibility to verify the information of the race that may change and benefit the runners

4. Runners must wear their BIB Number in a prominent area throughout the race.

5. Runners must not use the BIB Number of other people. The name-surname, gender and other information on the BIB Number must match the runners participating in the race only. If found to violate or transfer rights in any case The organizer reserves the right to award prizes in all cases and invite them out of the competition.

6. In the event that a runner withdraws from the competition during the competition Runners must withdraw from a rescue or service point only. by notifying the staff at the point

7. The organizer reserves the right to modify the activity route. which may shorten the distance or increase or cancel all activities without prior notice in case of force majeure or the organizer deems that further activities may be inappropriate or may cause harm to the runners and organizers of the event.

คูณสมบัติผู้สมัคร

รายการแข่งขัน LAMPANG 100 นักวิ่งต้องมี iTRA3 หรือ UTMB INDEX 50K 330point ขึ้นไป หรือเคยวิ่งเทรลระยะทาง 60 km ขึ้นไป ในช่วงเวลา 2021-2024

กติกาการสมัคร

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

4. ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันสมัคร (ระยะ 100K และ 65K) และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันสมัคร (ระยะ 25K และระยะ 10K) สำหรับระยะ 5K ไม่จำกัดอายุ ยกเว้นผู้สมัครอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องมีผู้ปกครองวิ่งด้วย 

6. ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคล ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.evenrunning.com/evenrunning.com/check-status

7. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน นักกีฬาจำเป็นต้องรับอุปกรณ์การแข่งขันด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้

8. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

9. เมื่อสถานะการสมัครสมบูรณ์แล้วไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี

10. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

11.กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

Applicant qualifications

Only the LAMPANG100 distance is required to have completed at least Race Score ITRA 3 or UTMB Index50K 330 points up or at least one trail course of 60K and more during 2021-2024.

Application rules

The organizer may refuse to accept applications. or cancel the application for applicants who do not read and agree to the rules of the event and competition rules It also reserves the right to consider applications for future competitions.

1. Do not apply twice by the same applicant. or use the name and information of others to apply for themselves

2. Do not use false information in the application. or forgery of supporting documents

3. Amendment of the application information is not allowed after confirmation, so please check the application information carefully.

4. The organizer cannot be responsible for the operation of all devices such as computers, laptops, tablets, mobile phones. and operating systems of certain types of devices This may cause the application to fail. and is not responsible for any delays caused by the Internet connection that may occur.

5. Applicants must be at least 20 years old from the application date (100K and 65K distances) and not less than 18 years old from the application date (25K distance and 10K distance). As for the 5K distance, there is no age limit, but children are younger. Over 14 years old, must have a parent to run with.

6. The Organizer may not be able to answer questions about status or application results individually. Link for check status  https://www.evenrunning.com/evenrunning.com/check-status

7. Do not allow others to register for running numbers and equipment instead. Athletes are required to pick up their competition equipment only. They must show their identity card. Citizen/passport of the applicant issued by a government agency with the registered number.

8. No registration for running numbers and equipment on race day.

9. Application status is complete, the application fee cannot be refunded in all cases.

10. In case of want to change the data. There is a fee of 500 baht.

11. in case qualifications are not met as specified, the application fee cannot be refunded in all cases.

******************************************************************************************************************

ผู้สมัครที่ต้องการสมัครแบบจ่ายทีละครึ่งให้เลือก LAMPANG100 จ่ายทีละครึ่ง  และ CHAESON 65 จ่ายทีละครึ่ง

และต้องจ่ายครึ่งหลังไม่เกิน 8 มิถุนายน 2567 หากเกิน ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์

ช่องทางตรวจสอบสถานะการสมัคร https://www.evenrunning.com/evenrunning.com/check-status

ช่องทางการชำระค่าสมัครครึ่งหลังจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ กรุณาชำระค่าสมัครภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากที่สมัครเสร็จ

* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
LAMPANG 100 REGULAR
Register Begin Date 1 May 2024 00:01:00
Register Final Date 8 Jul 2024 23:59:00
Price 4,300 Bath
Range 100 KM
Status OPEN
Runner
CHAESON 65 REGULAR
Register Begin Date 1 May 2024 00:01:00
Register Final Date 8 Jul 2024 23:59:00
Price 3,500 Bath
Range 66 KM
Status OPEN
Runner
STUPA 25 REGULAR
Register Begin Date 1 May 2024 00:01:00
Register Final Date 8 Jul 2024 23:59:00
Price 2,100 Bath
Range 25 KM
Status OPEN
Runner
HIMDOI 10 REGULAR
Register Begin Date 1 May 2024 00:01:00
Register Final Date 8 Jul 2024 23:59:00
Price 1,000 Bath
Range 10 KM
Status OPEN
Runner
LAMPANG 100 EARLY
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 3,900 Bath
Range 100 KM
Status CLOSED
Runner
LAMPANG 100 จ่ายทีละครึ่ง
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 1,950 Bath
Range 100 KM
Status CLOSED
Runner
CHAESON 65 EARLY
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 3,200 Bath
Range 66 KM
Status CLOSED
Runner
CHAESON 65 จ่ายทีละครึ่ง
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 1,600 Bath
Range 66 KM
Status CLOSED
Runner
STUPA 25 EARLY
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 1,900 Bath
Range 25 KM
Status CLOSED
Runner
HIMDOI 10 EARLY
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 900 Bath
Range 10 KM
Status CLOSED
Runner
VILLAGE 5 EARLY
Register Begin Date 28 Mar 2024 09:00:00
Register Final Date 30 Apr 2024 23:59:00
Price 700 Bath
Range 5 KM
Status CLOSED
Runner
VILLAGE 5 REGULAR
Register Begin Date 1 May 2024 00:01:00
Register Final Date 14 May 2024 18:50:00
Price 800 Bath
Range 5 KM
Status CLOSED
Runner