MUSER100 2024

Saturday 21 Sep 2024

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก


กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจกาเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม

2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน

3. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่ง

4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. นักวิ่งจะต้องไม่ติดหมายเลขการแข่งขันของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขันจะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน

6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ 

7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้

Competition rules

1. Runners must use the specified race route only. by observing the check mark or map without using shortcuts or detours

2. The race route is a natural route. and has been used in conjunction with the community Runners must not destroy natural resources. buildings and do not litter during the race

3. It is the runner is responsibility to verify the information of the race that may change and benefit the runners

4. Runners must wear their BIB Number in a prominent area throughout the race.

5. Runners must not use the BIB Number of other people. The name-surname, gender and other information on the BIB Number must match the runners participating in the race only. If found to violate or transfer rights in any case The organizer reserves the right to award prizes in all cases and invite them out of the competition.

6. In the event that a runner withdraws from the competition during the competition Runners must withdraw from a rescue or service point only. by notifying the staff at the point

7. The organizer reserves the right to modify the activity route. which may shorten the distance or increase or cancel all activities without prior notice in case of force majeure or the organizer deems that further activities may be inappropriate or may cause harm to the runners and organizers of the event.

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

4. ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันสมัคร

6. ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก

7. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน นักกีฬาจำเป็นต้องรับอุปกรณ์การแข่งขันด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้

8. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

9. เมื่อสถานะการสมัครสมบูรณ์แล้วไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี

10. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

Application rules

The organizer may refuse to accept applications. or cancel the application for applicants who do not read and agree to the rules of the event and competition rules It also reserves the right to consider applications for future competitions.

1. Do not apply twice by the same applicant. or use the name and information of others to apply for themselves

2. Do not use false information in the application. or forgery of supporting documents

3. Amendment of the application information is not allowed after confirmation, so please check the application information carefully.

4. The organizer cannot be responsible for the operation of all devices such as computers, laptops, tablets, mobile phones. and operating systems of certain types of devices This may cause the application to fail. and is not responsible for any delays caused by the Internet connection that may occur.

5. Applicants must be at least 18 years of age from the date of application.

6. The Organizer may not be able to answer questions about status or application results individually. Due to the large number of applicants

7. Do not allow others to register for running numbers and equipment instead. Athletes are required to pick up their competition equipment only. They must show their identity card. Citizen/passport of the applicant issued by a government agency with the registered number.

8. No registration for running numbers and equipment on race day.

9. Application status is complete, the application fee cannot be refunded in all cases.

10. In case of want to change the data. There is a fee of 500 baht.

**********************************************************************************

สำหรับนักวิ่งเก่า MUSER 2019-2023 จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติ หักส่วนลดท้ายใบสมัครก่อนชำระเงิน

***กรณีส่วนลดครบตามจำนวน จะไม่ได้ส่วนลดท้ายใบสมัคร****

นักวิ่งที่ต้องการสมัครแบบจ่ายทีละครึ่งให้เลือก  MUSER 100 จ่ายทีละครึ่ง  และ MUSER 65 จ่ายทีละครึ่ง โดยทางผู้จัดจะแจ้งช่องทางชำระค่าสมัครครึ่งหล้งทางอีเมลล์

และต้องจ่ายครึ่งหลังภายใน 30 เมษายน 2567 เท่านั้น (หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร https://www.evenrunning.com/evenrunning.com/check-status
ช่องทางชำระค่าสมัครครึ่งหลัง https://www.evenrunning.com/event/payforsecondhalfmuser

* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
MUSER 100 Early
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 31 May 2024 23:59:59
Price 4,300 Bath
Range 106 KM
Status OPEN
Runner
MUSER 65 Early
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 31 May 2024 23:59:59
Price 3,600 Bath
Range 63 KM
Status OPEN
Runner
MUSER 40 Early
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 31 May 2024 23:59:59
Price 2,900 Bath
Range 43 KM
Status OPEN
Runner
MUSER 20 Early
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 31 May 2024 23:59:59
Price 2,000 Bath
Range 22 KM
Status OPEN
Runner
MUSER 8 Early
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 31 May 2024 23:59:59
Price 750 Bath
Range 8 KM
Status OPEN
Runner
MUSER 100 จ่ายทีละครึ่ง
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 29 Feb 2024 23:59:59
Price 2,150 Bath
Range 106 KM
Status CLOSED
Runner
MUSER 65 จ่ายทีละครึ่ง
Register Begin Date 1 Feb 2024 13:00:00
Register Final Date 29 Feb 2024 23:59:59
Price 1,800 Bath
Range 63 KM
Status CLOSED
Runner