KOH TAO MOUNTAIN TRAIL

Saturday 14 May 2022

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

KOH TAO MOUNTAIN TRAIL 2022


   การวิ่งเทรลศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระยะทาง 42 กิโลเมตร, 20 กิโลเมตร , 12 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร
โดยจุดปล่อยตัวจะจัดขึ้นที่ ท่าเรือเกาะเต่า เส้นทางในการวิ่งจะเป็นการวิ่งรอบเกาะเต่า โดยจะผ่านจุดท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวที่สำคัญดังนี้         
หาดทรายนวล สลกบาตร แหลมตาโต๊ะ กังหันลม รีสอร์ทมนต์ทะเล จุดชมวิวประภาคานไลท์เฮ้าท์
จุดชมวิวเกรฟวิวพ้อยท์ แบนไดวิ่งรีสอร์ท เพื่อเข้าสู่เส้นชัยที่จุดเดิม ท่าเรือเกาะเต่า

   Trail running for nature studies and ecotourism in a distance of 42 KM, 20 KM, 12 KM and 4 KM
The starting point is Koh Tao Pier. and run around Koh Tao will run through the following key points
SaiNuan Beach, Chalok baan kao, Laem Ta To, Wind Turbine, MonTalay,  Lighthouse Viewpoint, Grape View Point, Ban,s diving

กำหนดการจัดงาน/Schedule

13 May 2022

    11:00 – 18:00     Race Pack collection.

    17:00 - 17:30      Race information online by face book KOH TAO MOUNTAIN TRAIL

14 May 2022

    05:00                KTMT40 Start

    05:30                KTMT20 Start

    06:00                KTMT10 Start

    09.30                Award  KTMT10 KTMT20

    13.00                Award  KTMT40

    16:00                KTMT4   Start

    18:00                Finish.


Race Info


KTMT 40
KTMT 20


KTMT 10KTMT 4การแข่งขัน


KTMT40  Overall 1-5  Male-Female  
             ถ้วยอันดับ และ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ     

KTMT20  Overall 1-5  Male-Female
             ถ้วยอันดับ และ เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ          

KTMT10  Overall 1-5  Male-Female 
            ถ้วยอันดับ 1-5

Award


KTMT40  Overall 1-5  Male-Female  
             Trophies and Prize money 4,000 THB. 3,000 THB. 2,000THB. 1,000 THB. 1,000 THB. for Over All 1-5

KTMT20  Overall 1-5  Male-Female
                Trophies and Prize money 3,000 THB. 2,000 THB. 1,000THB. 500 THB. 500 THB. for Over All 1-5

KTMT10  Overall 1-5  Male-Female 
                Trophies 1-5

กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจากเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุมชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน
3.นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งที่ https://www.facebook.com/KohTaoMountailTrail/
4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นักวิ่งจะต้องไม่ทำติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขัน (BIB Number)
จะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน
6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ
7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
8. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนนดังนี้
     KTMT40 = iTRA2, QUALIFIER50k UTMB
     KTMT20 = iTRA1, QUALIFIER20k UTMB
9. คุณสมบัติผู้สมัคร
    ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี นับจากวันที่สมัคร
10. นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม  (Sinovac 2 เข็ม, Sinopharm 2 เข็ม, AstraZeneca 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Moderna 2 เข็ม
หรือ Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer เป็นต้น หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วระหว่าง 21- 90 วัน พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน)
11. นักวิ่งจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือตรวจ ATK มีใบรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันตรวจอุปกรณ์
12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


Competition Rules

1. Runners must use the specified race route only. by observing the marker or map without using shortcuts or detours

2. The race route is a natural route. and has been used in conjunction with the community Runners must not destroy natural resources. building and do not throw garbage during the competition

3. Runners are responsible for checking race information that may change and benefit the runners. https://www.facebook.com/KohTaoMountailTrail/
4. Runners must wear their BIB Number in a prominent area throughout the race.
5. Runners must not enter the race number (BIB Number) of others by name-surname, gender and other information on the race number (BIB Number).
Must match the runners participating in the competition only. If found to violate or transfer rights in any case The organizer reserves the right to award prizes in all cases and invite them out of the competition.
6. In the event that a runner withdraws from the competition during the competition Runners must withdraw from a rescue or service point only. by notifying the staff at the point
7. The organizer reserves the right to modify the activity route. which may shorten the distance or increase or cancel all activities without prior notice in case of force majeure
or the organizer deems that further activities may be inappropriate or may cause harm to the runners and organizers of the event.
8. Runners who finish within the time limit will receive points as follows:
KTMT40 = iTRA2, QUALIFIER50k UTMB
KTMT20 = iTRA1, QUALIFIER20k UTMB
9. Applicant Qualifications
Applicants must be at least 18 years old from the date of application.
10. Runners must receive at least 2 doses of standard vaccination prescribed by the Ministry of Health (Sinovac 2 doses, Sinopharm 2 doses, AstraZeneca 2 doses, Pfizer 2 doses, Moderna 2 doses
or Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer, etc., or are recovered from symptoms of COVID-19 Has been between 21- 90 days with a certificate of vaccination)
11. Runners must show results of RT-PCR test or ATK test with certificate within 24 hours on the day of equipment inspection.
12. Participants in the competition must comply with the measures prescribed by the Ministry of Public Health.


* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
KTMT4
Register Begin Date 1 Mar 2022 18:00:00
Register Final Date 7 May 2022 23:59:00
Price 550 Bath
Range 4 KM
Status CLOSED
Runner
KTMT10
Register Begin Date 1 Mar 2022 18:00:00
Register Final Date 10 May 2022 19:59:00
Price 1,100 Bath
Range 12 KM
Status CLOSED
Runner
KTMT20
Register Begin Date 1 Mar 2022 18:00:00
Register Final Date 9 May 2022 21:59:00
Price 2,100 Bath
Range 20 KM
Status CLOSED
Runner
KTMT40
Register Begin Date 1 Mar 2022 18:00:00
Register Final Date 7 May 2022 23:59:00
Price 3,900 Bath
Range 42 KM
Status CLOSED
Runner