TAK MOUNTAIN TRAIL

Friday 14 Oct 2022

อบต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


“TAK Mountain Trail”  TMT2022   

    14-16 October 2022 


TAK TRAIL SERIES 

1.UTDM100     -  Ultra-trail Doi Muser  (MUSER100)

2.UTTL2022   -  Ultra-trail Tu Lay 2022 

3.TMT2022     -  TAK Mountain Trail  

4.UTSML100   -  Ultra-trail Doi Soi Malai 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAK Mountain Trail 

อย่างที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่า พวกเราอยากทำให้เรซนี้ให้มีความสนุกแปลกใหม่ แตกต่างจากที่เราเคยวิ่งกันมา 

อยากให้เพื่อนๆมาวิ่งสนุกมากยิ่งขึ้น นักวิ่งจะต้องมีการคิด วางแผนซ้อม กับการแข่งขัน แบบวันต่อวัน มากขึ้น 

ไม่ว่าจะแข่งแบบเดี่ยว แบบทีม หรือแบบทีมวิ่งผลัด   ที่ต้องทำการบ้านเพื่อประเมินการแข่งขัน เรื่องการซ้อม การทานอาหาร

การนอน กับเวลาที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนมีเท่ากัน โดยทางทีมผู้จัด ตั้งใจทำให้เรซนี้ให้เพื่อนๆทางบ้าน ได้ลุ้นได้เชียร์กันตลอด 2-3วัน ที่แข่งขัน 

เพราะทุกๆอันดับ สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ชนะได้ทุกเมื่อ13 OCT 2022

13:30-16.30   Race Pack. TMT170

14 OCT 2022

04:30 Start TMT170

13:30-16.30   Race Pack. TMT120

15 OCT 2022

04:30    Start TMT120/ TMT65

05:30 Start TMT170   

16 OCT 2022

04:30    Strat TMT120,TMT170 

10.00    Award

20:30  Close Finish.


RACE INFORMATION
" โปรโมชั่น จ่ายทีละครึ่ง "

สำหรับนักวิ่งที่่สมัคร TMT120 และ TMT170 เฉพาะการแข่งขันแบบ SOLO และ TEAM

สามารถชำระได้ "ทีละครึ่ง" ในราคา "EARLY BIRD"

โดยเลือกรายการสมัครแบบ  " ทีละครึ่ง " เพื่อชำระครึ่งแรก

ส่วนค่าสมัคร "ครึ่งหลัง" ให้ชำระภายใน 15 กันยายน 2022

(จะแจ้งช่องทางชำระค่าสมัครอีกครั้งทางอีเมลล์)

RACE TYPE

TMT170 
Over All 1-3  SOLO Male/Female
Over All 1-3  TEAM Male/Female/Mixed
Over All 1-3  RELAY RACE Male/Female/Mixed


TMT120 
Over All 1-3  SOLO Male/Female
Over All 1-3  TEAM Male/Female/Mixed


TMT65 
Over All 1-3  SOLO Male/Female
หมายเหตุ เฉพาะนักวิ่ง TMT170 และ TMT120กติกาของงาน
1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
  3.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  3.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  3.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
4. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
5. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
6. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
7. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
8. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้

Event rules
1. The rules of the event are consistent with the law.
2. In addition to the rules of the event It also contains competition rules. and the rules for applying
3. The Organizer is not responsible for any damage caused by the following:
  3.1. Illness or accident (The Organizer will arrange doctors nurses volunteers and staff to assist in emergencies.)
  3.2. Loss or damage of personal property
  3.3. Delays of a match caused by something that the Organizer has no control over.
4. In ensure the safety of the event The Organizer will provide appropriate management and rules in the competition area.
5. Runners are requested to follow the instructions of the organizer and the judges, otherwise they may be disqualified from participating in the competition.
6. Runners are responsible for checking various announcements. from the organizers before and during the competition
7. Photos animations sounds articles competition statistics is the copyright of the organizer And may be published in various media such as newspapers the Internet television magazines etc. Athletes can take photos. animation and their own voice can be used without permission The organizer does not allow commercial use of photos and animations of the event and competition.
8. The organizer takes into account the privacy and security of the applicant personal information. and will manage the information with this issue in mind.

กติกาในการแข่งขัน
1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจกาเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน
3. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งที่ https://www.facebook.com/TAK-Mountain-Trail-105717615002826
4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นักวิ่งจะต้องไม่ติดหมายเลขการแข่งขันของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขันจะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน
6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ 
7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
8. นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม  (Sinovac 2 เข็ม, Sinopharm 2 เข็ม, AstraZeneca 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Moderna 2 เข็ม หรือ Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer เป็นต้น หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วระหว่าง 21- 90 วัน พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน) 
9. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Competition rules
1. Runners must use the specified race route only. by observing the check mark or map without using shortcuts or detours
2. The race route is a natural route. and has been used in conjunction with the community Runners must not destroy natural resources. buildings and do not litter during the race
3. It is the runner is responsibility to verify the information of the race that may change and benefit the runners https://www.facebook.com/TAK-Mountain-Trail-105717615002826
4. Runners must wear their BIB Number in a prominent area throughout the race.
5. Runners must not use the BIB Number of other people. The name-surname, gender and other information on the BIB Number must match the runners participating in the race only. If found to violate or transfer rights in any case The organizer reserves the right to award prizes in all cases and invite them out of the competition.
6. In the event that a runner withdraws from the competition during the competition Runners must withdraw from a rescue or service point only. by notifying the staff at the point
7. The organizer reserves the right to modify the activity route. which may shorten the distance or increase or cancel all activities without prior notice in case of force majeure or the organizer deems that further activities may be inappropriate or may cause harm to the runners and organizers of the event.
8. Runners must receive at least 2 doses of standard vaccination prescribed by the Ministry of Health (Sinovac 2 doses, Sinopharm 2 doses, AstraZeneca 2 doses, Pfizer 2 doses, Moderna 2 doses or Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer, etc., or are recovered from symptoms of COVID-19 Has been between 21- 90 days with a certificate of vaccination)
9. Participants in the competition must comply with the measures prescribed by the Ministry of Public Health.

กติกาการสมัคร
ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย
1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
3. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
4. ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
6. เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี
7. ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก
8. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน นักกีฬาจำเป็นต้องรับอุปกรณ์การแข่งขันด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้
9. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

Application rules
The organizer may refuse to accept applications. or cancel the application for applicants who do not read and agree to the rules of the event and competition rules It also reserves the right to consider applications for future competitions.
1. Do not apply twice by the same applicant. or use the name and information of others to apply for themselves
2. Do not use false information in the application. or forgery of supporting documents
3. Amendment of the application information is not allowed after confirmation, so please check the application information carefully.
4. The organizer cannot be responsible for the operation of all devices such as computers, laptops, tablets, mobile phones. and operating systems of certain types of devices This may cause the application to fail. and is not responsible for any delays caused by the Internet connection that may occur.
5. Applicants must be at least 18 years old.
6. After applying and paying the application fee, reserves the right to refund the application fee in all cases.
7. The Organizer may not be able to answer questions about status or application results individually. Due to the large number of applicants
8. Do not allow others to register for running numbers and equipment instead. Athletes are required to pick up their competition equipment only. They must show their identity card. Citizen/passport of the applicant issued by a government agency with the registered number.
9. No registration for running numbers and equipment on race day.

จัดโดย บริษัท รันรันทีม จำกัด


Link สำหรับจ่ายครึ่งหลัง https://forms.gle/WpCMMeyUFp5Z1Wkr7


* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
TMT170 SOLO EARLY
Register Begin Date 12 Jun 2022 09:00:00
Register Final Date 7 Oct 2022 08:59:00
Price 7,500 Bath
Range 170 KM
Status CLOSED
Runner
TMT120 SOLO EARLY
Register Begin Date 12 Jun 2022 09:00:00
Register Final Date 15 Sep 2022 23:59:00
Price 5,500 Bath
Range 122 KM
Status CLOSED
Runner
TMT170 SOLO ทีละครึ่ง
Register Begin Date 12 Jun 2022 09:00:00
Register Final Date 15 Sep 2022 23:59:00
Price 3,750 Bath
Range 170 KM
Status CLOSED
Runner
TMT170 SOLO REGULAR
Register Begin Date 16 Sep 2022 09:00:00
Register Final Date 30 Sep 2022 23:59:00
Price 9,500 Bath
Range 170 KM
Status CLOSED
Runner
TMT120 SOLO ทีละครึ่ง
Register Begin Date 12 Jun 2022 09:00:00
Register Final Date 15 Sep 2022 23:59:00
Price 2,750 Bath
Range 120 KM
Status CLOSED
Runner
TMT120 SOLO REGULAR
Register Begin Date 16 Sep 2022 09:00:00
Register Final Date 30 Sep 2022 23:59:00
Price 7,500 Bath
Range 120 KM
Status CLOSED
Runner
TMT65 SOLO EARLY
Register Begin Date 1 Aug 2022 09:00:00
Register Final Date 4 Oct 2022 23:59:00
Price 3,500 Bath
Range 65 KM
Status CLOSED
Runner