TAK Scenic Route&Trail

Saturday 26 Mar 2022

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ

TAK Scenic Route&Trail

กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจากเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุมชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน
3.นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่ง
4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นักวิ่งจะต้องไม่ทำติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขัน (BIB Number)
จะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน
6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ
7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
8. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนนดังนี้
    iTRA1, QUALIFIER20K UTMB
9. คุณสมบัติผู้สมัคร
    ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี นับจากวันที่สมัคร
10. นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม  (Sinovac 2 เข็ม, Sinopharm 2 เข็ม, AstraZeneca 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Moderna 2 เข็ม
หรือ Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer เป็นต้น หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วระหว่าง 21- 90 วัน พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน)
11. นักวิ่งจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือตรวจ ATK มีใบรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันตรวจอุปกรณ์

12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


ขอเปลี่ยนช่องทางการรับสมัคร ตาม Link ด้านล่าง
Link สำหรับการสมัคร 
 https://forms.gle/7uaB3AJ6UsJxmrXi9
Link สำหรับการแจ้งชำระค่าสมัคร
   https://forms.gle/a2qFL2SiFeTPhciD9* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event