TAK TRAIL

Sunday 20 Feb 2022

https://goo.gl/maps/fBpbXQr1hysNdhWdA

TAK TRAIL

ประกาศ เลื่อนงาน เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  สถานที่ โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


วัตถุประสงค์การแข่งขัน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตาก
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
10.00-18.00 น. รับอุปกรณ์การแข่งขัน
  รอบที่ 1 10.00-12.00 น.
  รอบที่ 2 12.00-15.00 น.
  รอบที่ 3 15.00-18.00 น.
16.00-17.00 น. ประชุมชี้แจงการแข่งขัน online
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
05:20 กล่าวเปิดงาน Tak Trail
05:30 ปล่อยตัวนักวิ่งนักวิ่งระยะ 30K
06:00 ปล่อยตัวนักวิ่งนักวิ่งระยะ 18K
06:30 ปล่อยตัวนักวิ่งนักวิ่งระยะ 7K
10:30 ตัดตัวที่เส้นชัยนักวิ่งระยะ 7K
11:30 มอบรางวัลนักวิ่ง 3 อันดับ ระยะ 30K 18K และ 7K
12:00 ตัดตัวที่เส้นชัยนักวิ่งระยะ 18K
16:30 ตัดตัวที่เส้นชัยนักวิ่งนักวิ่งระยะ 30K
17:00 ปิดงาน Tak Trail
แบบเสื้อที่ระลึกแบบเสื้อ FINISHER 30KM
กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจกาเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
2. เส้นทางการแข่งขันตากเทรลเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง แปลงพืชผักผลไม้ของเกษตรกรชุมชน และไม่ทิ้งขยะหรือเก็บพืชผลทางการเกษตรในระหว่างการแข่งขัน
3. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งที่ www.taktrail.com หรือ www.facebook.com/taktrail 
4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นักวิ่งจะต้องไม่ทำติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) จะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน
6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ 
7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
8. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนน iTRA ดังนี้
TAK TRAIL 30K = iTRA1
TAK TRAIL 20K = iTRA-
TAK TRAIL 7K = iTRA-
9. คุณสมบัติผู้สมัคร
TAK TRAIL 30K ต้องมีประสบการณ์วิ่งเทรลไม่น้อยกว่า 20 กม.
TAK TRAIL 20K  ต้องมีประสบการณ์วิ่งเทรลไม่น้อยกว่า 10 กม.
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี นับจากวันที่สมัคร
10. นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม  (Sinovac 2 เข็ม, Sinopharm 2 เข็ม, AstraZeneca 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Moderna 2 เข็ม หรือ Sinovac + AstraZeneca, AstraZeneca + Pfizer เป็นต้น หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วระหว่าง 21- 90 วัน พร้อมแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน) 
11. นักวิ่งจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือตรวจ ATK มีใบรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันตรวจอุปกรณ์
12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

  * เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
  TAK TRAIL 30KM
  Register Begin Date 21 Jan 2022 13:00:00
  Register Final Date 20 Feb 2022 13:30:00
  Price 0 Bath
  Range 30 KM
  Status CLOSED
  Runner
  TAK TRAIL 20KM
  Register Begin Date 21 Jan 2022 13:00:00
  Register Final Date 20 Feb 2022 12:00:00
  Price 0 Bath
  Range 20 KM
  Status CLOSED
  Runner
  TAK TRAIL 7KM
  Register Begin Date 21 Jan 2022 13:00:00
  Register Final Date 20 Feb 2022 12:00:00
  Price 0 Bath
  Range 7 KM
  Status CLOSED
  Runner