ULTRA TRAIL DOI MUSER 100

Saturday 24 Sep 2022

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

ULTRA TRAIL DOI MUSER 100

รายการ “ULTRA TRAIL DOI MUSER 100”

ในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ

ในพื้นที่กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

2.เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการนำรายได้มาสู่ชุมชน

ทั้งในชุมชนของพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตากในโอกาสต่อไป

กำหนดการ

23 September 2022

       13.00-18.00 UTDM100, UTDM65 DAY และ UTDM65 NIGHT รับอุปกรณ์แข่งขัน (อาคารกิตติคุณ ในตัวเมือง)

24 September 2022

       05.30 Start UTDM100

       06.30 Start UTDM65 DAY

       10.00-18.00 UTDM65 NIGHT, UTDM40, UTDM20 และ UTDM8 รับอุปกรณ์แข่งขัน (อาคารกิตติคุณ ในตัวเมือง)

       21.30 Start UTDM65 NIGHT

25 September 2022

       04.00 Start UTDM40

       06.00 Start UTDM20

       07.00 Start UTDM8

       08.30 มอบรางวัล UTDM100, UTDM65 DAY, UTDM65 NIGHT, UTDM40 and UTDM20

       17.00 ปิดเส้นชัย

Race Type/ประเภทการแข่งขัน

UTDM100
Over All 1-10  / ชายและหญิง 


UTDM65 DAY
Over All 1-10 / ชายและหญิง


UTDM65 NIGHT
Over All 1-10  / ชายและหญิง 


UTDM40
Over All 1-10  / ชายและหญิง 


UTDM20
Over All 1-10  / ชายและหญิง


UTDM8
ไม่มีการแข่งขันPrice List

อุปกรณ์การการแข่งขัน

**รับที่หน้างานตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น**


กติกาในการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องปฏิบัติตามกติกาที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด

2.นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนน iTRA ดังนี้

   UTDM100 = iTRA4

   UTDM65 DAY, UTDM65 NIGHT = iTRA3

   UTDM40 = iTRA2

   UTDM20 = iTRA1

3.คุณสมบัติผู้สมัคร

   UTDM100 ต้องมีประสบการณ์วิ่งเทรลไม่น้อยกว่า 50 กม.

   UTDM65  ต้องมีประสบการณ์วิ่งเทรลไม่น้อยกว่า 30 กม.

   ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

4.นักวิ่งต้องได้รับวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


หมายเหตุ
1.เมื่อสมัครแล้วกรุณาชำระค่าสมัครภายใน 24 ชั่วโมง
2.เมื่อการสมัครสมบูรณ์แล้วทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
3.กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้สมัครจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 500 บาท และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
4.กรณีไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทางผู้จัดจะประกาศเลื่อนการแข่งขันล่วงหน้า 30 วันก่อนวันแข่งขัน
และผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการรักษาสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันในปี 2566 ไปโดยอัตโนมัติ

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/UltraTrailDoiMuser/

จัดโดย บริษัท รันรันทีม จำกัด


* เลือกประเภทการสมัคร / Choose Event
UTDM100
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 12:31:00
Price 5,000 Bath
Range 100 KM
Status CLOSED
Runner
UTDM65 DAY
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 00:00:00
Price 4,300 Bath
Range 65 KM
Status CLOSED
Runner
UTDM65 NIGHT
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 00:00:00
Price 4,300 Bath
Range 65 KM
Status CLOSED
Runner
UTDM40
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 00:00:00
Price 3,400 Bath
Range 40 KM
Status CLOSED
Runner
UTDM20
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 00:00:00
Price 2,000 Bath
Range 20 KM
Status CLOSED
Runner
UTDM8
Register Begin Date 6 Jan 2022 12:31:00
Register Final Date 25 Sep 2022 00:00:00
Price 1,000 Bath
Range 8 KM
Status CLOSED
Runner